Shirts

Shirts

Blue Check Dress Shirt • Contemporary Fit • Non-iron
Blue Check Dress Shirt • Contemporary Fit • Non-iron

Dress Shirt
Serica Classic

$155.00 CAD
Blue Check Dress Shirt • Contemporary Fit • Non-iron
Blue Check Dress Shirt • Contemporary Fit • Non-iron

Dress Shirt
Serica Classic

$155.00 CAD
Sale
Pink & Grey Check • Dress Shirt  • Contemporary Fit • Non-iron • Wrinkle-free
Sale
Blue & Brown Check • Dress Shirt  • Contemporary Fit • Non-iron • Wrinkle-free
White • NUCARE Non-Iron • Contemporary Fit
White • NUCARE Non-Iron • Contemporary Fit

Dress Shirt
Lipson

$149.00 CAD
Sale
White Legal Dress Shirt • Classic Fit • Signature • WingTip
White Legal Dress Shirt • Classic Fit • Signature • WingTip

Dress Shirt
Lipson

$165.00 CAD $185.00 CAD
Sale
White Formal Shirt • NUCARE Non-Iron • Classic Fit
White Formal Shirt • NUCARE Non-Iron • Classic Fit

Dress Shirt
Lipson

$185.00 CAD $205.00 CAD
Sale
Houndstooth Mauve Dress Shirt • Euro Spread • Classic Fit • Seasonal
Sale
Houndstooth Blue Dress Shirt • Euro Spread • Classic Fit • Seasonal
Sale
White Dress Shirt • Classic Fit • Formal Signature • Euro Spread
Sale
Azurite Blue Dress Shirt • Euro Spread • Classic Fit
Azurite Blue Dress Shirt • Euro Spread • Classic Fit

Dress Shirt
Lipson

$195.00 CAD $205.00 CAD
Sale
Carbon Blue Dress Shirt • Euro Spread • Classic Fit
Carbon Blue Dress Shirt • Euro Spread • Classic Fit

Dress Shirt
Lipson

$195.00 CAD $205.00 CAD
Sale
Blue Dress Shirt • Euro Spread • Classic Fit
Blue Dress Shirt • Euro Spread • Classic Fit

Dress Shirt
Lipson

$195.00 CAD $205.00 CAD
Sale
White Dress Shirt • Euro Spread • Classic Fit
White Dress Shirt • Euro Spread • Classic Fit

Dress Shirt
Lipson

$195.00 CAD $205.00 CAD
Sale
Cream Dress Shirt • Euro Spread • Classic Fit
Cream Dress Shirt • Euro Spread • Classic Fit

Dress Shirt
Lipson

$195.00 CAD $205.00 CAD
Violet Dress Shirt • Euro Spread
Violet Dress Shirt • Euro Spread

Dress Shirt
Lipson

$195.00 CAD